Main Navigation

Peterborough Social Services in Bulgarian

English

Български

Please note: By selecting to proceed in Bulgarian, portions of the City of Peterborough website will be automatically translated.

The City of Peterborough is providing the link to this translation service strictly as a convenience for users of www.peterborough.ca who prefer service in an alternate language. The City does not operate or control, review, endorse or approve the provisions of this service and is not responsible for them.

Rules, policies (including privacy policies) and operating procedures of Google TranslateTM may apply to you while on their site and the City will not be responsible for information provided to you.

There may be discrepancies in the translations from the original English versions. If there are any discrepancies between the information provided on the City's website in English and the translation of that information, the English version on the City's website shall govern. Any such discrepancies are not binding and are of no legal effect.

Use of the translation service is at your sole risk and the City of Peterborough will not be responsible or liable for any damages arising from use of, or inability to use, this service, including the translation of the City's website that they provide.

This service is designed to work best in Firefox, Opera, Chrome, Safari or Internet Explorer v7 and higher browsers.

By selecting to proceed to Google TranslateTM, you accept these statements and terms of use.

Моля, отбележете: С избора да продължите на български език, части на град Питърбъро сайта ще бъдат автоматично преведени.

Град Питърбъро е осигуряване на връзка към тази преводачески услуги строго като удобство за потребителите, които предпочитат www.peterborough.ca услуга в алтернативна език. Градът не работи или контрол, преглед, одобрява или да се одобри на разпоредбите на тази услуга и не носи отговорност за тях.

Правила, политики (включително и личния живот политики) и работните процедури на Google TranslateTM може да се отнася за вас по време на техния сайт и градът не носи отговорност за информацията, предоставена на вас.

Възможно е да има различия в превод от оригиналния английски версии. Ако има несъответствия между информацията, предоставена на уебсайта на града на английски език и превод на тази информация, на английски език на уебсайта на града се регулират. Всички подобни различия не са задължителни и не е от правна сила.

Използване на преводаческите услуги е единственият риск и град Питърбъро няма да носи отговорност за щети, произтичащи от използването или невъзможността да използват тази услуга, включително и превода на сайта на Сити, че те предоставят.

Тази услуга е предназначена за работа най-добрите в Firefox, Opera, Chrome, Safari или Internet Explorer V7 и по-високи браузъри.

Като изберете да се пристъпи към Google TranslateTM, вие приемате тези твърдения и условията за ползване.
Продължете на български езикTranslate Icon