City Hall Seniors Living Internal Business Visiting Online Services Business Crossing Guards Living Living City Hall PACAC Geomatics/Mapping Mayor's Action
Committee
Emergency & Risk Management Accessibility Transit Search Wellness Centre FAQ Sitemap Contact Us Living Living News Living Election Wall of Honour Business
City online image
   
Reduce Text Size Reset Text Size Increase Text Size

peterborough.ca in Polish

English Polska

Please note: By selecting to proceed in Polish, portions of the City of Peterborough website will be automatically translated.

The City of Peterborough is providing the link to this translation service strictly as a convenience for users of www.peterborough.ca who prefer service in an alternate language. The City does not operate or control, review, endorse or approve the provisions of this service and is not responsible for them.

Rules, policies (including privacy policies) and operating procedures of Google TranslateTM may apply to you while on their site and the City will not be responsible for information provided to you.

There may be discrepancies in the translations from the original English versions. If there are any discrepancies between the information provided on the City's website in English and the translation of that information, the English version on the City's website shall govern. Any such discrepancies are not binding and are of no legal effect.

Use of the translation service is at your sole risk and the City of Peterborough will not be responsible or liable for any damages arising from use of, or inability to use, this service, including the translation of the City's website that they provide.

This service is designed to work best in Firefox, Opera, Chrome, Safari or Internet Explorer v7 and higher browsers.

By selecting to proceed to Google TranslateTM, you accept these statements and terms of use.

Uwaga: Wybierając postępować w języku polskim, części miasta Peterborough stronie zostaną automatycznie przetłumaczone.

City of Peterborough zapewnia łącze do tej usługi tłumaczenia wyłącznie dla wygody użytkowników www.peterborough.ca którzy preferują usługi zastępcy języka. Miasto nie działa lub kontroli, przeglądu i nie zatwierdza przepisy tej usługi i nie ponosi odpowiedzialności za nie.

Zasady, polityk (łącznie z polityką prywatności) i procedur operacyjnych Google TranslateTM mieć zastosowania a na ich miejscu i miasta nie będą odpowiedzialne za informacje zawarte na Ciebie.

Nie mogą być rozbieżności w tłumaczeniach z oryginalnej wersji po angielsku. Jeśli istnieją jakiekolwiek rozbieżności pomiędzy informacji umieszczonych na stronie internetowej miasta w języku angielskim i tłumaczenie, że informacje w języku angielskim na stronie internetowej Miasta regulują. Wszelkie takie różnice nie są wiążące i nie mają skutków prawnych.

Korzystanie z usługi tłumaczenia wyłącznie na własne ryzyko i miasta Peterborough nie ponosi winy ani odpowiedzialności za szkody wynikające z wykorzystania lub niemożności wykorzystania tej usługi, w tym tłumaczenia na stronie internetowej Miasta, które świadczą.

Serwis ten jest przeznaczony do pracy najlepiej w przeglądarce Firefox, Opera, Chrome, Safari i Internet Explorer v7 i przeglądarek wyższe.

Wybierając, aby przejść do Google TranslateTM, akceptujesz te oświadczenia i warunków użytkowania.

Dalej w języku polskimTranslate Icon