Main Navigation

Peterborough Social Services in Czech

English

Čeština

Please note: By selecting to proceed in Czech, portions of the City of Peterborough website will be automatically translated.

The City of Peterborough is providing the link to this translation service strictly as a convenience for users of www.peterborough.ca who prefer service in an alternate language. The City does not operate or control, review, endorse or approve the provisions of this service and is not responsible for them.

Rules, policies (including privacy policies) and operating procedures of Google TranslateTM may apply to you while on their site and the City will not be responsible for information provided to you.

There may be discrepancies in the translations from the original English versions. If there are any discrepancies between the information provided on the City's website in English and the translation of that information, the English version on the City's website shall govern. Any such discrepancies are not binding and are of no legal effect.

Use of the translation service is at your sole risk and the City of Peterborough will not be responsible or liable for any damages arising from use of, or inability to use, this service, including the translation of the City's website that they provide.

This service is designed to work best in Firefox, Opera, Chrome, Safari or Internet Explorer v7 and higher browsers.

By selecting to proceed to Google TranslateTM, you accept these statements and terms of use.

Upozornění: Výběrem postupovat v českém, budou části města Peterborough webové stránky se automaticky přeložena.

Město Peterborough poskytuje odkaz na tuto překladatelské služby přísně jako výhodu pro uživatele, kteří dávají přednost www.peterborough.ca službu v jiných jazyků. Město nefunguje nebo kontroly, revize, potvrdí nebo schválí ustanovení této služby a není za ně odpovědný.

Pravidel, politik (včetně zásad ochrany osobních údajů) a provozní postupy Google TranslateTM se může obrátit na vás, zatímco na jejich stránkách a město nebude odpovědný za informace, které jsou vám poskytovány.

Mohou existovat rozdíly v překladech z původní anglické verze. Jestliže se vyskytnou nějaké nesrovnalosti mezi informacemi uvedenými na webových stránkách města v angličtině a překlad těchto informací, se v anglické verzi na webových stránkách města se řídí. Jakékoli takové rozdíly nejsou závazná a nemají žádný právní účinek.

Použití překladatelské služby, je na vaše vlastní riziko a město Peterborough neodpovídá ani neručí za žádné škody vyplývající z použití, nebo nemožnosti použití této služby, včetně překladu internetových stránkách města, které poskytují.

Tato služba je určena pro práci nejlépe v prohlížeči Firefox, Opera, Chrome, Safari nebo Internet Explorer v7 a vyšší prohlížeče.

Výběrem přistoupit na Google TranslateTM, přijímáte tyto výkazy a podmínky použití.
Pokračovat v českéTranslate Icon